Документи

Тарифа за таксите за действия по ограничаване на негативни последици при просрочие и услугите, приложими към договори за кредит Xtra

1. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредитополучателят дължи на Кредитора заплащането на извършените действия по извънсъдебни събиране на съответното текущо задължение или общото задължение по кредита.

2. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредиторът има право да изпраща на Кредитополучателя: текстово съобщение /SMS/ на известни за Кредитополучателя мобилни телефони за връзка, както и на посочени от Кредитополучателя допълнителни лица за контакт при сключване на договора; напомнителни писма и/или покани на хартиен носител на Кредитополучателя постоянен, настоящ или адрес по месторабота; напомнителни писма и/или покани по електронен път на посочения от Кредитополучателя в договора и профила на сайта e-mail; известия чрез потребителския му профила на сайта; свой представител на постоянния или настоящ адрес на Кредитополучателя или адрес по месторабота с цел връчване на документи.

I. Приложими такси в случаите на кредит Xtra без Пакет:

 1. (i.) Разходите за действията по ограничаване на негативните последици при просрочие, описани в т.1, ал. 2 по-горе са, както следва:
  1. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска до 30 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 15 /петнадесет/ лева;
  2. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 30 и 60 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 25 /двадесет и пет/ лева;
  3. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 60 и 90 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 30 /тридесет/ лева;
  4. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 90 и 120 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;
  5. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 120 и 150 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;
  6. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 150 и 180 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;
  7. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между над 180 дни, Кредитополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева.

(ii.) Кредитополучателят дължи и всички разходи за извънсъдебно събиране на просрочените му вземания по договора за кредит, направени от Кредитора извън посочените в алинея 1 по-горе, както и всички наказателни лихви за забава и суми, уговорени в договора за кредит и приложения към него.

(iii.) Кредитополучателят дължи такса за неинформиране на Кредитора по раздел VIII. 3.3. от Общите условия – 60 лева.

3. Всички видове удостоверения (като удостоверение за актуален/остатъчен дълг, за липса на задължения и др.), се издават в срок от 7 (седем) работни дни, считано от заплащане на дължимата такса от 20 (двадесет) лева. Удостоверенията се изпращат на Кредитополучателя чрез клиентския му профил на сайта xtra.bg. В случай че Кредитополучателят желае да получи изисканото удостоверение в оригинал на хартиен носител, следва да посочи на Кредитора адрес за получаване на същото. В този случай, разходите за куриерски услуги са за сметка на Кредитополучателя.

II. Приложими такси в случаите на кредит Xtra с Пакет Multi:

 1. (i.) При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредитополучателят дължи на Кредитора заплащането на изброените в т.II.1 по-горе действия, както следва:
  1. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска до 30 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 10 /десет/ лева;
  2. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 30 и 60 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 20 /двадесет/ лева;
  3. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 60 и 90 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 25 /двадесет и пет/ лева;
  4. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 90 и 120 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 27 /двадесет и седем/ лева;
  5. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 120 и 150 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 30 /тридесет/ лева;
  6. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 150 и 180 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 32 /тридесет и два/ лева;
  7. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между над 180 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 35 /тридесет и пет/ лева.

(ii.) Кредитополучателят дължи и всички разходи за извънсъдебно събиране на просрочените му вземания по договора за кредит, направени от Кредитора извън посочените в алинея 1 по-горе, както и всички наказателни лихви за забава и суми, уговорени в договора за кредит и приложения към него.

(iii.) Кредитополучателят дължи такса за неинформиране на Кредитора по раздел VIII.3.3. от Общите условия – 40 лева.

2. Всички видове удостоверения (като удостоверение за актуален/остатъчен дълг, за липса на задължения и др.), се издават в срок от 5 (пет) работни дни, считано от заплащане на дължимата такса от 10 (десет) лева. Удостоверенията се изпращат на Кредитополучателя чрез клиентския му профил на сайта xtra.bg. В случай че Кредитополучателят желае да получи изисканото удостоверение в оригинал на хартиен носител, следва да посочи на Кредитора адрес за получаване на същото. В този случай, разходите за куриерски услуги са за сметка на Кредитополучателя.

III. Приложими такси в случаите на кредит Xtra с Пакет Total:

 1. (i.) При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредитополучателят дължи на Кредитора заплащането на изброените в т.1 по-горе действия, както следва:
  1. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска до 30 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  2. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 30 и 60 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  3. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 60 и 90 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  4. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 90 и 120 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  5. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 120 и 150 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  6. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 150 и 180 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева;
  7. При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между над 180 дни, Кредитополучателят дължи на Заемодателя 0 /нула/ лева.

(ii.) Кредитополучателят дължи и всички разходи за извънсъдебно събиране на просрочените му вземания по договора за кредит, направени от Кредитора извън посочените в алинея 1 по-горе, както и всички наказателни лихви за забава и суми, уговорени в договора за кредит и приложения към него.

(iii.) Кредитополучателят дължи такса за неинформиране на Кредитора по раздел VIII. 3.3. от Общите условия – 0 лева.

2. Всички видове удостоверения (като удостоверение за актуален/остатъчен дълг, за липса на задължения и др.), се издават в срок от 1 (един) работен ден, считано от направеното искане от Кредитополучателя. Издаването на удостоверенията е безплатно. Удостоверенията се изпращат на Кредитополучателя чрез клиентския му профил на сайта xtra.bg. В случай че Кредитополучателят желае да получи изисканото удостоверение в оригинал на хартиен носител, следва да посочи на Кредитора адрес за получаване на същото. В този случай, разходите за куриерски услуги са за сметка на Кредитополучателя.

 

Настоящата Тарифа е приета от ръководството на Максо България АД на 19.09.2022 г., от която дата влиза в сила и на която дата същата е публикувана на сайта xtra.bg.